Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego

Aktualny wykaz programów rewitalizacji

Aktualny wykaz programów rewitalizacji (stan na 31.03.2023) (XLSX 19 kB)

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie – przede wszystkim partnerstwom jednostek samorządu terytorialnego oraz społecznościom lokalnym.

Zgodnie z zapisami dokumentu Instytucja Zarządzająca programem regionalnym ustanowi procedurę opiniowania Gminnych Programów Rewitalizacji. Opinia dla GPR będzie wydawana w trybie art. 36 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, tj. na zasadach określonych dla strategii IIT.

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 określiła zasady wpisu programu rewitalizacji do Wykazu.

Zachęcamy gminy do składania Wniosków o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa podlaskiego.

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego (PDF 281 kB)

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020 - zmiana z 30.04.2019 (DOCX 71 kB)

Powrót na początek strony