Konsultacje wstępne do Programu współpracy samorządu województwa z NGO na rok 2024

Do udziału w pracach nad projektem zarząd województwa zaprasza organizacje pozarządowe. Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2024 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 01 lipca do 24 lipca 2023 r. 

Gdzie można zapoznać się z dokumentem źródłowym?

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2023. Dokument jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.  

Twoje zdanie się liczy! Wskaż priorytetowe zadania publiczne na 2024 rok!

Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych w 2024 roku.

Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

  1. celów współpracy – Rozdział 2. programu,
  2. zakresu przedmiotowego współpracy - Rozdział 4. programu,
  3. form współpracy – Rozdział 5. programu,
  4. priorytetowych zadań publicznych na 2024 rok – Rozdział 6 programu,
  5. innych zapisów, które powinny znaleźć się w programie, ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2024 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 01 lipca do 24 lipca 2023 r. 

Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów: mailem: izabella.leoszko@podlaskie.eu

Tytuł e-maila: „Program współpracy 2024” 

 pocztą lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok z dopiskiem „Program współpracy 2024”

Jaki jest kolejny krok?

Z uwzględnieniem uwag i propozycji, zgłoszonych podczas konsultacji wstępnych, przygotowany zostanie projekt dokumentu: Program współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku, który następnie poddany zostanie konsultacjom i zaopiniowaniu przez Podlaską Radę Pożytku Publicznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Sejmik Województwa Podlaskiego powinien przyjąć Program Współpracy z NGO na rok 2024 do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: izabella.leoszko@podlaskie.eu

Powrót na początek strony