Podsumowanie konsultacji projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030

Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030 odbyły się w dniach 2-16 listopada 2021 r.

Regionalna Polityka Rewitalizacji została stworzona po to, aby ustanowić system wspierania rewitalizacji w gminach w ramach prowadzenia polityki regionalnej w województwie podlaskim, a także po to, aby była praktycznym narzędziem skutecznego wspomagania rozwoju lokalnego w województwie. RPR jest przez to narzędziem zwiększania spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej regionu.

Podczas konsultacji mieszkańcy województwa mieli możliwość wyrażenia opinii na temat tego dokumentu oraz zgłoszenia uwag do projektu.

Informacja o konsultacjach społecznych, wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i składania uwag, była zamieszczona:

Dodatkowo informacja o konsultacjach, wraz z zaproszeniem do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i składania uwag do projektu RPR, została przekazana na:

 • adresy e-mail gmin,
 • adresy e-mail powiatów,
 • adresy e-mail osób biorących udział we wcześniejszych spotkaniach diagnostycznych,
 • adresy e-mail osób biorących udział w organizowanych szkoleniach w ramach projektu „Podlaskie Rewitalizuje”,
 • adresy e-mail osób wchodzących w skład Regionalnego Forum Terytorialnego,
 • adresy e-mail osób wchodzących w skład Komitetu Monitorującego RPOWP.

Ponadto, w mediach społecznościowych (facebook) zamieszczono informację w formie plakatu i odnośników zachęcających do udziału w konsultacjach.

Zaproszenie na konsultacje obejmowało:

 • informację o miejscu i formie spotkań konsultacyjnych (Sokółka 8 listopada, Białystok 15 listopada, online 10 listopada),
 • plik projektu RPR,
 • formularz zgłaszania uwag,
 • link do internetowego formularza składania uwag.

Udział w konsultacjach polegać miał na uczestnictwie w spotkaniach konsultacyjnych (stacjonarnych lub on-line) jak i zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu, który dostępny był na wskazanych wyżej stronach internetowych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30). Wgląd do wersji papierowej możliwy był po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Spotkania

Z powodu sytuacji epidemicznej, przeprowadzono jedno spotkanie w formule stacjonarnej (8 listopada 2021 r. w Sokółce) oraz 2 spotkania konsultacyjne online (10 i 15 listopada 2021 r. – to drugie zastąpiło pierwotnie planowane spotkanie stacjonarne z Białymstoku). W spotkaniach wzięło łącznie udział około 60 osób - przedstawicieli gmin, powiatów, urzędu wojewódzkiego, organizacji społecznych i mieszkańców.

Podczas spotkań konsultacyjnych Zespół ds. rewitalizacji oraz Wykonawcy szczegółowo omawiali treść projektu RPR, kontekst i ideę prowadzenia polityki rewitalizacji w regionie do 2030 roku. Zachęcali także do składania uwag, propozycji, pytań, a także odpowiadali na pytania uczestników.

Dodatkowo, w dniu 16 listopada 2021 r. przeprowadzono (także w formule online) panel ekspercki. W panelu wzięli udział eksperci krajowi zajmujący się rewitalizacją, przedstawicielka MFiPR, przedstawiciele Zespołów ds. rewitalizacji w czterech urzędach marszałkowskich. Dyskusja poświęcona była treści projektu RPR i jego udoskonaleniu.

Formularz on-line

Formularz można było wypełnić on-line lub też skorzystać z pliku w formacie Word. Po wypełnieniu plik należało przesłać na adres: rewitalizacja@wrotapodlasia.pl, przekazać osobiście podczas spotkań konsultacyjnych, lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres Urzędu. Uwagi na temat projektu można było również zgłaszać m.in. przez internet. Link do formularza był aktywny od 2 listopada 2021 roku do 16 listopada 2021 roku, czyli w czasie, kiedy formalnie trwały konsultacje społeczne.

ZESTAWIENIE UWAG ZEBRANYCH W TRAKCIE KONSULTACJI

Poniżej prezentujemy zestawienie zebranych w trakcie konsultacji społecznych uwag. W zestawieniu ujęto jedynie uwagi, zgłoszone w terminie trwania konsultacji. Przez okres trwania konsultacji społecznych za pomocą formularza konsultacyjnego zgłoszonych zostało 41 pisemnych uwag, wniosków i propozycji. Ponadto część uwag została przekazana, szczególnie podczas panelu ekspertów, w formie ustnej.

Podmiotami, które zgłosiły uwagi w formie pisemnej w ramach konsultacjach były między innymi:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organy administracji rządowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Na potrzeby usystematyzowania sposobu rozpatrzenia wszystkich zgłoszonych w ramach konsultacji uwag, przyjęto następujący katalog możliwości rozpatrzenia poszczególnych uwag:

 1. uwaga uwzględniona,
 2. uwaga częściowo uwzględniona,
 3. uwaga nieuwzględniona,
 4. wyjaśnienie.

Uwzględnienie uwagi nie zawsze oznacza literalne przeniesienie proponowanego zapisu do dokumentu, lecz oddanie w zapisach Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030 intencji zawartej w zgłoszonej uwadze.

Poniżej zamieszczone zostało szczegółowe zestawienie pisemnych uwag zawierające ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji, wraz z uzasadnieniem.

Regionalna Polityka Rewitalizacji przyjęta

Na posiedzeniu 3 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa przyjął Regionalną Politykę Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030 poszerzony o uwagi z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030.

W załączeniu:

 • prezentacja ze spotkań konsultacyjnych;
 • zestawienie uwag z konsultacji
Powrót na początek strony