Projekt zakończony - konkurs dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego

W latach 2016-2018 r.  przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju zrealizowany zostało Zadanie pn. "Konkurs dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego". Celem zadania było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

Zadanie było współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Cele szczegółowe Zadania:

 • zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowania programów rewitalizacji;
 • wsparcie merytoryczne i finansowe gmin w procesie opracowania programów rewitalizacji;

Zadania w ramach projektu:

 1. organizacja i przeprowadzenie dwóch naborów wniosków o przyznanie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji,
 2. organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji;
 3. organizacja spotkań dla dotacjobiorców;
 4. organizacja spotkań edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych gmin na terenie województwa, w ramach których prezentowane było nowe podejście do rewitalizacji oraz elementy i cechy programów rewitalizacji, w tym w szczególności:
  • 11 maja 2016 r. – Białystok - seminarium na temat Działań Rewitalizacyjnych.
  • 16 oraz 19 grudnia 2016r. - Białystok oraz Łomża - dwa spotkania edukacyjne pt. Przygotowanie dobrego programu rewitalizacji.
  • 28 marca 2017 r. – Białystok – spotkanie edukacyjne pt. Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji.
  • 11 kwietnia 2017 r. – Białystok – spotkanie edukacyjne pt. Program rewitalizacji – sporządzenie dokumentu i procedura uchwalania
  • 30 sierpnia 2017 r. – Białystok – spotkanie edukacyjne pt. Partycypacja społeczna i partnerstwo w działaniach rewitalizacyjnych
  • 7 czerwca 2018 r. – konferencja pt. „Rewitalizacja w Województwie Podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”. Konferencja odbyła się w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku. Głównym celem Konferencji było podsumowanie ponad dwuletniego projektu realizowanego przez Województwo Podlaskie wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, wspierającego podlaskie gminy w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, jak również przeanalizowania możliwości i kierunków rozwoju rewitalizacji w przyszłości.
 5. ocena programów rewitalizacji pod kątem spełnienia cech i elementów programów rewitalizacji.

W wyniku realizacji zadania 50 gmin województwa podlaskiego otrzymało środki finansowe na przygotowanie programów rewitalizacji, o łącznej kwocie wynoszącej 2 583 940,55 PLN.

Podstawą prawną 50 złożonych programów rewitalizacji opracowanych przez gminy, które przystąpiły do konkursu w ramach I i II naboru wniosków, była:

 • w przypadku 16 programów rewitalizacji – ustawa o samorządzie gminnym (Lokalny Program Rewitalizacji)
 • w przypadku 34 programów rewitalizacji – ustawa o rewitalizacji (Gminny Program Rewitalizacji).Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Unia Europejska Fundusz Spójności
Powrót na początek strony