Nabór wniosków o dofinansowanie do działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Nabór skierowany jest do zlokalizowanych na obszarze makroregionu Polski Wschodniej:

  1. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz innych miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych z przedziału 20-100 tys. mieszkańców i działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych;
  2. miejscowości o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej i działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie składać można w terminie od 31 lipca do 31 października 2023 r.

Dofinansowanie w ramach naboru może zostać przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmujące:

  1. zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach miejskich (systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie absorpcji wody w gruncie, spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody opadowej wraz z systemami jej dystrybucji podczas suszy, co jest związane głównie z budową zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi (w tym roztopowymi) z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie);
  2. zakładanie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście (rozwój powierzchni pokrytych zielenią w miastach z udziałem rozwiązań z zakresu niebieskiej infrastruktury).

Kosztem kwalifikowalnym w ramach ww. przedsięwzięć może być również opracowanie/aktualizacja miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Budżet konkursu to aż 550 mln PLN z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego. 

Ogłoszenie o naborze wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się pod linkami:

Dodatkowe publikacje poświęcone naborowi:

Pytania dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) lub procedury wyboru projektów, można przesyłać mailowo na adres adaptacja-fepw@nfosigw.gov.pl lub skorzystać z Infolinii pod numerem telefonu: 22 45 90 800.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. naboru znajdują się na stronie www.gov.pl.

Baner informujący o konkursie

Powrót na początek strony