Regiony Rewitalizacji 3.0 - start programu w województwie podlaskim

Województwo podlaskie realizuje projekt „Regiony Rewitalizacji 3.0”. Umowa dotacyjna została podpisana 12 kwietnia 2024 r. W ramach kolejnej (trzeciej) edycji współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego będzie wspierał gminy w prowadzeniu rewitalizacji w sposób ambitny i efektywny.

Ambitna i efektywna rewitalizacja to taka, w której dochodzi do zmiany społecznej przede wszystkim poprzez oddolne działania na rzecz dobra wspólnego. Tak rozumiany instrument terytorialny wesprze integrację społeczności na poziomie lokalnym oraz wyposaży mieszkańców w narzędzia, które w dłuższym okresie przyniosą pozytywne zmiany w miejscu, w którym żyją.

Wsparcie województwa koncentrować się będzie na wdrażaniu Gminnych Programów Rewitalizacji. Co to oznacza? Szeroki wachlarz działań projektowych obejmie:

- edukację (szkolenia, warsztaty),

- wsparcie indywidualne dla gmin (doradztwo z elementami mentoringu),

- wymianę doświadczeń (wizyty studyjne, upowszechnianie dobrych praktyk),

- monitorowanie rewitalizacji (aktualizacja komponentu dotyczącego rewitalizacji obszarów gmin województwa podlaskiego w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Podlaskiego, który powstał w poprzedniej edycji projektu),

- promocję rewitalizacji (w tym utrzymanie i rozwijanie regionalnego serwisu o rewitalizacji, dostarczanie informacji o dobrych praktykach rewitalizacyjnych z terenu województwa mogących zasilić Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji),

- granty na działania rewitalizacyjne pod nazwą „Regionalne Granty na Rewitalizację”  - nabór na grantobiorców będzie prowadzony w roku 2025.

Kto skorzysta?

Gminy, ich jednostki organizacyjne, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe.

Rodzaj interwencji:

  1. mini-projekt społeczny o max. wartości 150 tys. zł,
  2. mini-projekt zintegrowany tzn. projekt obejmujący działania miękkie/społeczne i drobne inwestycje (projekt o max. wartości 300 tys. zł, wydatki majątkowe na drobne inwestycje nie mogą przekraczać 50% wartości projektu i kwoty 150 tys. zł; celem projektów zintegrowanych jest aby małe zmiany w przestrzeni wspomagały zmianę społeczną na obszarze rewitalizacji).

Wartość umowy dotacyjnej wynosi 4 973 555,00 PLN. Kwota dotacji stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu.

Dotacja współfinansowana jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027 oraz w 20,29% z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2027 r.

 PTFE_RP_UE_RGB-jpg.jpg

Powrót na początek strony