Rusza nabór do programu „Wzorcowa rewitalizacja"

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie dotyczącym kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji pn. „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji. Tym samym program wsparcia adresowany jest do gmin, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

Dzięki udziałowi w programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się w procesie planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Wsparcie może dotyczyć uwzględniania aspektów dziedzictwa kulturowego podczas przygotowania lub wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, zwłaszcza w trakcie działań:

  1. diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych;
  2. delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  3. wyznaczaniu priorytetów i planowanych działań;
  4. włączeniu społeczności lokalnej, partycypacji społecznej;
  5. monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych.
  6. tworzenia lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
  7. opracowania ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
  8. wdrażania projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
  9. wdrażania projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego.

Efektem współpracy ekspertów NID z gminami, będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.

Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 2 gminy z danego województwa. Kwalifikacja gmin do programu „Wzorcowa rewitalizacja” zostanie dokonana na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym. O tym, które gminy otrzymają wsparcie Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID, zadecyduje analiza ekspercka dokonana na podstawie oceny min. motywacji gminy do udziału w programie, występujących na danym obszarze problemów, czy podejmowanych w przeszłości działań rewitalizacyjnych na obszarach cennych historycznie.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie przewiduje pomocy finansowej.

Formularz zgłoszeniowy do programu „Wzorcowa rewitalizacja” należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres mailowy Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID:

Województwo Warmińsko-mazurskie i Podlaskie
Ewa Krasińska
ekrasinska@nid.pl
Oddział Terenowy w Olsztynie
11-Listopada 4
10-104 Olsztyn
(89) 521 26 89

Dodatkowe informacje o programie są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Program wsparcia oferowany przez NID jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.​

Powrót na początek strony