Podlaskie Rewitalizuje

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Unia Europejska Fundusz Spójności

     Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 10 marca 2020 r. podpisał umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Okres realizacji Zadania:

styczeń 2020 r. – grudzień 2022 r.

Cele projektu:

Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Główne zadania:

 • przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin. Przez spotkania edukacyjne rozumie się różne formy podnoszenia kompetencji realizowane w ramach spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów (teoretyczno-praktycznych), z zakresu czterech obligatoryjnych modułów tematycznych:
  • dostępność w rewitalizacji
  • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji
  • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji
  • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych
 • wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji i jego wdrażania, w tym m.in. w przekształcaniu programów rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji, wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnych do realizacji działań rewitalizacyjnych,
 • wypracowanie regionalnej polityki rewitalizacyjnej województwa podlaskiego.

Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz przy współfinansowaniu z budżetu państwa.

Powrót na początek strony